FKM / FPM / Viton

Kedarix > Materiały > FKM / FPM / Viton
( FKM ) – fluoroelastomer

FKM (według normy ASTM D1418) (odpowiednik FPM według normy ISO / DIN 1629) jest oznaczeniem dla około 80% fluoroelastomerów, jak zdefiniowano w ASTM D1418. Wszystkie FKM zawierają fluorek winylidenu jako monomer. Pierwotnie opracowane przez DuPont (Viton). Fluoroelastomery są droższe niż elastomery neoprenowe lub nitrylowe ponieważ zapewniają dodatkową odporność na ciepło i chemikalia.
Jest to jeden z nielicznych kauczuków odpornych na oleje , benzyny , kwasy oraz wysokie temperatury do 200 st. C.

FKM odporny na:

 • oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
 • próżnię,
 • promieniowanie UV,
 • ozon,
 • kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).

FKM nie odporny na:

 • stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy),
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np.: octan etylu, doksan,
 • gorącą wodę i parę wodną.